Obavještenje svim klijentima koji imaju kredite indeksirane u CHF kod Hypo-Alpe-Adria-Banke A.D.Podgorica

Category: ,
cezap logo nas

Novi Aneks mogu potpisati svi klijenti koji imaju utvrđen dug sa HYPO-bankom

 

Obavještavamo  sve klijente koji imaju kredite indeksirane u CHF,  da je Hypo Alpe adria banka pripremila novi Aneks ugovora na osnovu  Zakona o konverziji  koji ne sadrži nezakoniti član  koji je  bio u ranijem Aneksu a koji je  glasio da “ Ako nakon stupanja na snagu ovog Aneksa, Ustavni sud Crne Gore donese odluku u skladu sa inicijativom od 27. Avgusta 2015.godine,odnosno ocijeni da Zakon u cjelini ili djelimično nije u skladu sa Ustavom Crne Gore,  korisnik kredita je dužan da vrati Banci sve beneficije stečene po osnovu ovog Aneksa, ili uopšte na osnovu Zakona“.

Nas  advokatski  tim ,vještaci i  bankarski  Ombudsman su pogledali novi  Aneks ugovora na

koji imamo primjedbu oko visine zatezne kamate (kamata 8,2%+ 5%)=13,2%  tokom otplate

kredita nakon konverzije ,ali smatramo da klijenti mogu potpisati novi Aneks ugovora na osnovu

Zakona o konverziji,  koji dobiju od HYPO-banke .

Novi Aneks mogu potpisati svi koji imaju utvrđen dug i sa kojim su saglasni  na osnovu nalaza vještaka finansijske struke , i sa  tim je saglasna i HYPO-banka.

Klijenti koji su već ranije potpisali Anekse dobiće nove, u skladu sa Zakonom  o konverziji

i  na taj način ce doći u istu poziciju kao svi ostali .

Ovim Zakonom su obuhvaćeni  svi krediti i  ponovo apelujemo na  odgovorne u HYPO-banci i  Centralnoj Banci Crne Gore kao kontroloru primjene Zakona  da se što prije primjeni Zakon o konverziji u  cjelosti na sve kredite, kako bi se izašlo iz ove loše stuacije,kako za klijente,tako i za Hypo-Alpe adria banku. Ponavljamo, da klijenti žele  Hypo-banci vratiti svaki cent i ne vidimo u čijem je interesu da se  Zakon ovoliko vremena opstruira i ne sprovodi, jer nesprovođenje Zakona o konverziji  šteti i klijentima i Hypo Alpe adria banci.

 

 

 

Centar  za zaštitu potrošača Crne Gore – CEZAP            U Podgorici ,  25.12.2015.godine               

TAGS: