PRAVNI SAVJET POTOŠAČIMA koji imaju problem sa prinudnom naplatom povremenih plaćanja

Category: ,
calasan

dragomir calasan

 

Obzirom na ogroman broj pritužbi na rad javnih izvršitelja u vezi plaćanja el.energije, vodem komunalija i sl. Centar ovim putem preko svojih advokata upoznaje sve potrošače koji imaju ovakve ili sliačne probleme.

 

Prije svega treba istaći da se prinudna naplata vrši na osnovu Zakona o izvršenju i obezbjedjenju, a u konkretnom sluačaju na osnovu izvršnih isprava i vjerodostojnih isprava. Izvršne isprave su pravosnažne presude sudova, sudska poravnanja, ugovor o hipoteci, notarski akt ili druga isprava koja je zakonom oredjena kao izvršna isprava. Ako je javni izvršitelj donio rješenje no izvršenju na osnovu ovih akata, onda bilo kakakv prigovor ne zadržava izvršenje.

 

Kako su mnogobrojniji sluačajevi kada javni izvršetelj donosi rješenje o izvrešnju na osnovu vjerodostojane isprave (mjenica i ček sa protestom, obveznice i hartije od vruijendosti, fakture, izvodi iz poslovnih knjiga, bankarske garancije, akreditiv, ovjerena izjava izvršnog dužnika, obračun kamata sa dokazima o osnovu djelatnosti i visini potraživanja, ovjerena privremena i okončana situacija) u takvom slučaju dužnik sa povećenom pažnjom treba da prouči predlog za izvršenje i doneseno rješenje o izvrešnju. PRIGOVOR NA OVO RJEŠENJE ZADRŽAVA IZVRŠENJE UKOLIKO JE ULOŽEN PRIGOVOR NA RJEŠENJE NA VRIJEME. U ovim slučajevima treba voditi računa o tačnosti visine potraživanja koja su najčešće netačna, kao i o zastari potraživanja (u ovom sluačajevima zastara nastupa za dvije godine od nastanka od dospjelosti duga.)

 

Savjet „Cezapa“ da u konkretnom sluačaju stranke vode računa o tome da moraju u roku od 5 dana da podnesu prigovor na rješenje o izvšrenje (rok počinje da teče sledećeg dana od dana prijema). Obrazložen prigovor razmatra vijeće nadležnog suda i u najvećem broju slučajeva ovaj izvršni postupak se prevodi u parnicu. Ukoliko stranka smatra da njen dug nije tačan, da postoji zatara potraživanja, u parničnom postupku će se utvrditi sve činjenice.

Savjet svim potrošačima da odmah po primenu rješenje o izvrešnju dodju u prostorije „Cezapa“, da zatraže pravnu pomoć i tumačenje, posle čega će biti u mogućnosti da odluče o daljim koracima. U svakom slučauju obraćanje „Cezapu“ može samo korisititi strankama, makar da bi izbjegli ogromne iznose koje za sebe uzimaju javni izvršitelji.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          ZA „CEZAP“

                                                                                                                                                                                                         ADVOKAT

                                                                                                                                                                                                        Ćalasan Dragomir

TAGS: