Regulator aminuje nezakonite kamate

Category:
ekonom506072017

SUDSKI VJEŠTAK UTVRDIO NEPRAVILNOSTI KREDITA U „ŠVAJCARCIMA”

Dio izvještaja CBCG je površan, nepotpun, suprotan odredbama Zakona o konverziji i u dobroj mjeri neosnovano pristrastan u korist Hete, a na štetu klijenata, i ne može biti dokaz u ovom postupku, između ostaloga i zbog toga što u Skupštini nije usvojen do dana izrade ovoga nalaza – navedeno je u nalazu vještaka.

Cen­tral­na ban­ka ni­je vr­ši­la kon­tro­lu tač­no­sti ob­ra­ču­na du­ga za bi­lo ko­je po­je­di­nač­no po­tra­ži­va­nje He­te, kom­pa­ni­je ko­ja se ba­vi ot­ku­pom po­tra­ži­va­nja, iako je CBCG u iz­vje­šta­ju o nad­zo­ru na­ve­la da kon­tro­lom ni­je­su utvr­đe­ne ne­pra­vil­no­sti u me­to­do­lo­škom pri­stu­pu, na­vo­di se u do­pu­ni na­la­za i mi­šlje­nja sud­skog vje­šta­ka eko­nom­sko fi­nan­sij­ske stru­ke Mi­len­ka Po­po­vi­ća, u ko­ju je „Dan” imao uvid.
Po­po­vić je kao sud­ski vje­štak an­ga­žo­van u jed­nom od spo­ro­va ko­ji se pred Osnov­nim su­dom u Pod­go­ri­ci vo­di pro­tiv ko­ri­sni­ka kre­di­ta in­dek­si­ra­nih u švaj­car­skim fran­ci­ma. Tu­že­ni ni­je pri­hva­tio da sa He­tom za­klju­či ugo­vor o re­gu­li­sa­nju du­ga u skla­du sa Za­ko­nom o kon­ver­zi­ji kre­di­ta u fran­ci­ma u eure, tvr­de­ći da dug po tom kre­di­tu ni­je ob­ra­ču­nat u skla­du sa za­ko­nom. Sud je vje­šta­ku na­lo­žio da se do­pu­nom na­la­za iz­ja­sni da li je po­tra­ži­va­nje tu­ži­o­ca pra­vil­no ob­ra­ču­na­to.
– Dio iz­vje­šta­ja CBCG je po­vr­šan, ne­pot­pun, su­pro­tan od­red­ba­ma Za­ko­na o kon­ver­zi­ji i u do­broj mje­ri neo­sno­va­no pri­stra­stan u ko­rist He­te, a na šte­tu kli­je­na­ta, i ne mo­že bi­ti do­kaz u ovom po­stup­ku, iz­me­đu osta­lo­ga i zbog to­ga što u Skup­šti­ni ni­je usvo­jen do da­na iz­ra­de ovo­ga na­la­za – na­ve­de­no je u na­la­zu.
Po­po­vić je utvr­dio da Cen­tral­na ban­ka ni­je vr­ši­la kon­tro­lu ob­ra­ču­na, ni­ti je dug kli­jen­ta tač­no ob­ra­ču­nat kao iz­nos od 47.177 eura. Ta­čan dug tog ko­ri­sni­ka kre­di­ta, ka­ko je utvr­đe­no vje­šta­če­njem, iz­no­si 37.398 eura.
– He­ta, shod­no za­ko­nu, ni­je ovla­šće­na da na pre­u­ze­to po­tra­ži­va­nje za­ra­ču­na­va bi­lo ko­ju ka­ma­tu, pa ni za­kon­sku za­te­znu ka­ma­tu, već kao DOO mo­že sa­mo da tra­ži na­pla­tu pre­u­ze­tog du­ga do kra­ja ot­plat­nog pe­ri­o­da, bez bi­lo ka­kvih dru­gih do­dat­nih iz­no­sa po bi­lo kom osno­vu (tro­ško­ve opo­me­na, advo­ka­ta i dr.) – pre­do­če­no je u na­la­zu.
Vje­štak tvr­di da Cen­tral­na ban­ka svo­jim ne­tač­nim i Za­ko­nom o kon­ver­zi­ji kre­di­ta su­prot­nim sta­vo­vi­ma iz­ni­je­tim u iz­vje­šta­ju o kon­tro­li He­te de­za­vu­i­še i Skup­šti­nu i kli­jen­te.
– Iz­jed­na­ča­va­njem Adi­ko ban­ke i He­te, ko­ja je DOO, kao i tu­ma­če­njem da He­ta, na­vod­no, kao i ban­ka ima pra­vo da ob­ra­ču­na­va za­ko­nom de­fi­ni­sa­nu ka­ma­tu od 8,2 od­sto na kon­ver­to­va­ni iz­nos kre­di­ta, po­čev od da­na is­pla­te kre­di­ta do da­na za­klju­če­nja ugo­vo­ra o re­gu­li­sa­nju du­ga, umje­sto od da­na is­pla­te do da­na pre­u­zi­ma­nja du­ga, CBCG He­tu pre­tva­ra u ban­ku za pe­ri­od od da­na pre­u­zi­ma­nja du­ga do da­na za­klju­če­nja ugo­vo­ra o re­gu­li­sa­nju du­ga, ko­ja pra­vi anu­i­te­te­ske pla­no­ve ot­pla­te kre­di­ta sa 8,2 od­sto go­di­šnje na iz­nos pre­u­ze­tog po­tra­ži­va­nja kao i ban­ka, sve pod pla­štom da na­vod­no ne­ki kli­jen­ti ne bi bi­li u po­volj­ni­jem po­lo­ža­ju u od­no­su na dru­ge – uka­zao je Po­po­vić u svom na­la­zu.
On je is­ta­kao da su tvrd­nje ve­za­ne za to da su kli­jen­ti ko­ji su re­dov­no iz­mi­ri­va­li ra­te za kre­di­te u po­volj­ni­jem po­lo­ža­ju u od­no­su na osta­le ko­ri­sni­ke kre­di­ta u švaj­car­skim fran­ci­ma neo­sno­va­ne.
– Pri­če da bi ne­ki ko­ri­sni­ci kre­di­ta bi­li u po­volj­ni­jem po­lo­ža­ju su neo­sno­va­ne, a cilj im je da se He­ti otvo­ri pro­stor, ko­ji joj za­ko­nom ni­je dat, da za pe­ri­od od da­na pre­u­zi­ma­nja kre­di­ta do da­na za­klju­če­nja ugo­vo­ra o re­gu­li­sa­nju du­ga za­ra­ču­na­va ka­ma­tu od 8,2 od­sto kao da je ban­ka, pri če­mu se ne na­vo­di da su Za­ko­nom o kon­ver­zi­ji kre­di­ta svi kli­jen­ti za­šti­šće­ni od dvi­je ne­do­zvo­lje­ne ugo­vo­re­ne kla­u­zu­le: pro­mjen­lji­ve glav­ni­ce i pro­mjen­lji­ve ka­ma­te, te da su svi osta­li čla­no­vi ugo­vo­ra o kre­di­tu osta­li ne­po­ro­mi­je­nje­ni – is­ta­kao je Po­po­vić.
J.V.

Ne­ma do­ka­za o tran­sfe­ru nov­ca

Vje­štak je u kon­kret­nom slu­ča­ju utvr­dio i da ni­je iz­vr­šen tran­sfer no­va­ca ve­zan za is­pla­tu pre­u­ze­tog po­tra­ži­va­nja kli­jen­ta po osno­vu ugo­vo­ra o pre­u­zi­ma­nju du­ga, već je iz­vr­šen tras­fer nov­ca od stra­ne ma­tič­ne ban­ke u Kla­gen­fur­tu u ko­rist ra­čun Hi­po Al­pe Adri­ja di­ve­lop­ment d.o.o. i istog ča­sa vra­ćen s tog ra­ču­na na ra­čun ma­tič­ne ban­ke u Kla­gen­fur­tu.
– To zna­či da ni­je iz­vr­šen unu­tar­ban­kar­ski tran­sfer u okvi­ru Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ke u Pod­go­ri­ci, ko­ja je ustu­pi­la po­tra­ži­va­nje Hi­po Al­pe Adri­ja di­ve­lop­men­tu, a in­ter­na prek­nji­ža­va­nja ne pred­sta­vlja­ju do­kaz da je stva­r­ni tran­sfer iz­vr­šen – za­klju­čio je Po­po­vić.

Izvor: dan.co.me

TAGS: