Saopštenje za javnost povodom izmjena Pravilnika o listi proizvoda, načinu isticanja i vrsti objekata u kojima se ističu obavještenja o robi na Brajevom pismu

Category:

 

pravilnik brajevo pismo

Centar za zaštitu potrošača izražava zabrinutost povodom saznanja da je Ministarstvo ekonomije, pod okriljem tajnosti i bez konsultacija sa predstavnicima CEZAPa, Saveza slijepih CG i ostalih zainteresovanih subjekata 06.03.2020. godine donijelo Pravilnik o izmjenama  Pravilnika o listi proizvoda, načinu isticanja i vrsti objekata u  kojima se ističu obavještenja o robi na Brajevom pismu. Našu zabrinutost i osudu jednako izazivaju način donošenja novog Pravilnika, kao i njegova sadržina.

Naime, 24.2.2020. Ministarstvo ekonomije je donijelo Rješenje o formiranju radne grupe za izradu pomenutog pravilnika, broj rješenja: 012-328/20-1105/1. Za člana ove radne grupe imenovana je Olga Nikčević, predsjednica CEZAP-a. Ova radna grupa nije se sastala nijednom od dana svog osnivanja, niti je vođena transparentna rasprava u cilju nalaženja rješenja i unaprjeđenja samog Pravilnika. Sada je jasno i zbog čega, budući da je od formiranja radne grupe do donošenja novog Pravilnika prošlo svega desetak dana. Iz takvog postupanja Ministarstva ekonomije može se samo zaključiti da je formiranje radne grupe bila samo formalnost, kako bi se u tajnosti donio jedan ovako važan podzakonski akt koji svoj izvor ima u naprednom rješenju člana 7 Zakona o zaštiti potrošača.

Za ovakvo postupanje Ministarstva ekonomije, saznali smo prije samo nekoliko dana, pa želimo da ovim putem izrazimo svoje negodovanje.
Posebno ističemo da su novim Pravilnikom vraćena rješenja i odredbe Pravilnika iz 2017. godine, iako je u svom Mišljenju broj 01-801/18-3 od 31.12.2018. godine Zaštitnik ljudskih prava i sloboda  utvrdio da su odredbe tog Pravilnika diskriminatorne prema osobama sa oštećenjem vida i suprotne odredbama zakona kojima se zabranjuje diskriminacija i garantuje jednakost osoba sa invaliditetom. Radi javnosti podsjećamo da su odredbe Pravilnika izmijenjene 12.07.2019. godine, u skladu sa preporukama Zaštitnika, da bi sada Ministarstvo ekonomije vratilo u pravni život raniji, diskriminatorni Pravilnik. Apsolutno je nedopustivo da Ministarstvo ekonomije ignoriše ustavnu zabranu diskriminacije, pa nadalje i međunarodno-pravne konvencije i standarde, kao i sopstvene pozitivnopravne propise.

Umjesto da se Ministarstvo ozbiljno posveti ovoj temi pa da se kroz dijalog u radnoj grupi dođe do pravičnog rješenja i time doprinese punoj implementaciji naprednih zakonskih rješenja, a samim tim i zaštiti potrošača sa invaliditetom, oni se odlučuju za drugačiji pristup. Evidentno, taj pristup podrazumijeva donošenje važnog podzakonskog akta u apsolutnoj tajnosti bez ijednog održanog sastanka radne grupe, otvorenu i ponovljenu diskriminaciju osoba sa invaliditetom, očigledno motivisani zaštitom interesa trgovaca a ne potrošača, iako je to jedna od osnovnih nadležnosti ovog ministarstva.

CEZAP će, zajedno sa kolegama iz Saveza slijepih CG, pokrenuti odgovarajući inicijative i nastaviti borbu svim raspoloživim pravnim sredstvima protiv svih oblika diskriminacije i kontinuirano raditi na poboljšanju položaja potrošača, pogotovo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom.