Trening u okviru projekta “Unaprijeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori , ZAŠTITI.ME“ ( 6-8 maj 2016. godine, hotel Princess, Bar)

Category: ,
cezap logo nas

Centar za zaštitu potrošača u Crnoj Gori (CEZAP), u saradnji sa partnerima: Centrom za monitoring i istraživanje CeMI, Crnogorskom LGBTQ asocijacijom (Queer Montenegro) i Mrežom za afirmaciju procesa evropskih integracija (MAEIP), u okviru projekta  „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori  ZAŠTITI.ME“,  u periodu od 6-8 maja 2016. godine (Hotel Princess,Bar ) organizuje trening o zaštiti prava potrošača i strateškom planiranju i javnom zagovranju, čime će kapaciteti lokalnih nevladinih organizacija, članica Mreže, biti ojačane. Trening će voditi eminentni stručnjaci i predavači , koji će odgovoriti na zadate teme,  a  tiču se  osnovnih prava potrošača i njihove zaštite, institucionalnog modela zaštite potrošača u zemljama članicama EU, ključnih izazova u primjeni prava potrošača u Crnoj Gori, sistema pružanja besplatne pravne pomoći potrošačima te pregleda sveukupnog stanja u Crnoj Gori i daljih očekivanja na putu ka ostvarivanju evropskog nivou zaštite potrošača.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije,  kroz program pretpristupne podrške (IPA).Cilj projekta je izgradnja kapaciteta OCD-a,  u razvoju politika i pružanju usluga,  u oblasti prava potrošača. Kroz aktivnosti projekta , pružiće se podrška zaštiti prava potrošača, povećati svijest potrošača i pripadnika biznis sektora , u pogledu njihovih prava i obaveza, ali i pojačati učešće državnih i lokalnih struktura vlasti i samih građana u kreiranju prigodnog sistema za zaštitu potrošača.

TAGS: