Dokumentarci o pravima potrošača

U okviru ovih filmova možete se upoznati sa ključnim temama u oblasti zaštite potrošača kao što su prava potrošača u oblasti javnih usluga, nepoštene poslovne prakse i ugovorne odredbe, ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti i garancije i postupku dokazivanja, te mehanizmima pravne zaštite tih prava sa posebnim fokusom na zaštitu kolektivnih interesa potrošača i vansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

Javne usluge

Tema filma su potrošačka prava u oblasti javnih usluga (električna energija, regulisane komunalne djelatnosti i telekomunikacije) kao i problemi sa kojima se potrošači najčešće susrećuu ostvarivanju tih prava. Konkretno, istraživački tim se bavio slučajem Milije Bulatovića iz Kolašina koji je čak 8 godina bio bez snabdijevanja električnom energijom, kao i problemom stanara zgrade “Lepa Kata”pri ugradnji internih vodomjera.

Prevarno oglašavanje

Film se bavio jednom interesantnom i važnom pričom o prevarnom oglašavanju i opasnostima koje ovakve nepoštene poslovne prakse mogu proizvesti. Istraživački tim je ovu kompleksnu temu obradio na primjeru obmanjujućeg oglašavanja “Hyper Tea” čaja. Pored potrošača koji je bio žrtva ove prevare, svoj osvrt na ovu temu dali su i predstavnici relevantnih institucija i struka.

Saobraznost i garancije

Jedan od najčešćih problema sa kojima se potrošači susreću jeste ostvarivanje prava po osnovu saobraznosti i garancije. Na primjerima koji se odnose na tehničku robu i obuću, predstavljen je odnos između zakonske i komercijalne (ugovorne) garancije kao i prava koja proizilaze iz tih osnova, i to iz ugla Uprave za inspekcijske poslove, pravnika ali i samih trgovaca, tako da potrošači mogu pronaći konkretne odgovore.

Vještačenje

Tema ovog filma jeste vještačenje kao dokazna radnja u postupku po žalbi potrošača pred nadležnim inspekcijskim organom. Sam postupak vještačenja predstavili su predstavnici Uprave za inspekcijske poslove, kao i sudski vještak Predrag Boljević. Na primjeru potrošača Srđana Jovetića vidimo kako primjena ovog dokaznog sredstva može dovesti do potpunije pravne zaštite potrošača i njihovih prava koja se prevashodno odnose na saobraznost i garancije.

Nekorektni ugovori

U ovom dokumentarcu bavili smo se nekorektnim ugovornim odredbama, gdje se najčešće sreću, kakve su im pravne posljedice i procedure za zaštitu potrošača u tim slučajevima. Konkretno, tema filma su bile odredbe u ugovorima o telekomunikacionim uslugama koje se odnose na automatsko produženje ugovora kao i na raskid. Pored predstavnika CEZAP-a, svoj osvrt su dali i predstavnici Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Kolektivna tužba

U ovom filmu govorilo se o kolektivnoj zaštiti interesa i prava potrošača kroz institut kolektivne tužbe. U filmu su predstavljene osobenosti ovog sistema zaštite potrošačkih prava, dok je naš punomoćnik, advokat dr Miloš Vukčević govorio o postupku protiv CKB banke koji je okončan prvom pravosnažnom presudom po kolektivnoj tužbi u Crnoj Gori!

Vansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Vansudska zaštita u potrošačkim sporovima u Crnoj Gori postoji još od 2008. kada je formiran Arbitražni odbor pri Privrednoj komori koji i dalje funkcioniše kao Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova. Međutim, ovaj vid zaštite potrošačkih sporova nije zaživio u dovoljnoj mjeri. Film aktuelizuje ovaj problem i zagovara unaprjeđenje legislativnog i institucionalnog okvira kako bi se afirmisala vansudska zaštita.

Dostupnost ljekova

Pandemija koronavirusa aktuelizovala je pitanje dostupnosti lijekova na recept i onih koje pacijenti ipak moraju nabavljati o svom trošku. Film razjašnjava ovu dilemu i postavlja pitanje održivosti i pravičnosti postojećih zakonskih rješenja kada su u pitanju liste lijekova.