Saznajte više o nama

Dosadašnje aktivnosti CEZAP-a

Centar za zaštitu potrošača postoji od 1999.  godine  i aktivno radi na poboljšanju položaja potrošača u Crnoj Gori, kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija, čiji je osnovni cilj da se bavi svim vidovima zaštite potrošača u Crnoj Gori, prema smjernicama iz rezolucije UN i pravnom tekovinom Evropske Unije u ovoj oblasti.

Saznajte o vašim pravima kao i kolektivnim pravima potrošača.

Dugoročni programi na kojima CEZAP radi su:

Unaprijeđenje zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača

Obrazovanje i informisanje potrošača

Povezivanje sa međunarodnim organizacijama

Podrška i pomoć potrošačima pri rješavanju problema iz oblasti njihovih prava

Šta trebate znati o nama

Centar za zaštitu potrošača postoji od 1999. godine i aktivno radi na poboljšanju njihovog položaja u Crnoj Gori, kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija, čiji je osnovni cilj zaštita potrošača u Crnoj Gori, prema smjernicama iz rezolucije UN.

Unaprijeđenje zakonodavstva

U okviru programa unapređenja zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača CEZAP je napravio prvi i nezaobilazan korak aktivnim učešćem u izradi Predloga Zakona o zaštiti potrošača, i konstantno vršio pritisak na državne organe da se Zakon što prije donese i time mnoga pitanja, koja se odnose na pravnu zaštitu potrošača, pojasne i riješe. Nakon donošenja Zakona CEZAP je aktivno učestvovao i učestvuje u njegovoj implementaciji. Taj rad CEZAP je nastavio i kroz radne grupe za izmjene pomenutog zakona ali i drugih zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača.

Predstavnici CEZAP-a aktivno doprinose sprovođenju politika zaštite potrošača, kao redovan član međusektorske vladine radne grupe, zadužene za izradu i praćenje realizacije Nacionalnog programa za zaštitu potrošača i Akcionih planova. U dijelu svropskih integracija, CEZAP ima svog predstavnika u Radnoj grupi za pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja. U Arbitražnom odboru, tijelu za vansudsko rješavanje sporova, osnovanom na osnovu Zakona o zaštiti potrošača polovinu članova su predstavnici organizacija za zaštitu potrošača.

Obrazovanje i informisanje potrošača

Obrazovanje i informisanje potrošača je jedan veoma dugotrajan proces i mora mu se prići na jedini mogući način, a to je permanentna edukacija i informisanje po pitanjima koja se odnose na rješavanje problema na koje potrošači nailaze. Na tom poslu CEZAP radi od samog osnivanja kroz različite edukativne kampanje, razne seminare, TV debate, radio emisije, putem tekstova i obavještenja u štampanim medijumima, konferencija za štampu.

U tom smislu, naročito želimo istaći osam mini dokumentaraca koji se bave najvažnijim problemima sa kojima se potrošači susreću u praksi. Filmove možete pogledati ovdje

Povezivanje sa međunarodnim organizacijama

CEZAP je već, po prirodi svog posla, sarađivao sa mnogim evropskim organizacijama koje se bave ovim problemima. Ova saradnja je veoma mnogo pomogla CEZAP-u u njegovom dosadašnjem radu na raznim projektima. Član je Potrošačke Internacionale za zaštitu potrošača (CI- Consumer International) sa sjedištem u Londonu. Posebno ističemo saradnju sa organizacijama potrošača u regionu u okviru Mreže potrošačkih organizacija Jugoistočne Evrope – ConWeb, koju pored CEZAP-a čine Organizacija potrošača Makedonije (OPM) i Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS). Detaljnije o našem zajedničkom radu na poboljšanju položaja potrošača u regionu, možete pronaći na sajtu ConWeb mreže.

Podrška i pomoć potrošačima u rješavanju sporova

Redovne aktivnost CEZAP-a, odnose se na:

  • Prikupljanje žalbi potrošača
  • Riješavanje žalbi davanjem savjeta potrošačima
  • Riješavanje žalbi posredovanjnem
  • Upućivanje žalbi odgovarajućim inspekcijama – pravna pomoć
  • Informisanje medija o aktivnostima CEZAP-a
  • Učestvovanje na seminarima koji se odnose na edukaciju za zaštitu potrošača

Žalbe i prigovori potrošača putem otvorene telefonske linije i putem sajta CEZAP-a analiziraju se i unose u bazu podataka, razvrstavaju na one koje se mogu riješiti putem dogovora između potrošača i prodavca, one u kojima je potrebno posredovanje CEZAP-a i one koje idu u treći stepen obrade, odnosno, bivaju upućene odgovarajućim inspekcijama ili drugim organima.

Napominjemo da je saradnja sa inspekcijama izuzetno korektna i konstruktivna, naročito sa Tržišnom, i da je veliki broj prigovora pozitivno riješen, dobrim dijelom, zahvaljujući toj saradnji). Zaštita potrošača je prvenstveno zadatak države ali smatramo da je CEZAP u velikoj mjeri zaslužan za poboljšanje položaja potrošača. Ne mislimo da je stanje zadovoljavajuce, ali se ozbiljno radi na poboljšanju i rezultati su vidni.

Povjerenje CEZAP-u

U okviru programa unapređenja zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača CEZAP je napravio prvi i nezaobilazan korak aktivnim učešćem u izradi Predloga Zakona o zaštiti potrošača, i konstantno vršio pritisak na državne organe da se Zakon što prije donese i time mnoga pitanja, koja se odnose na pravnu zaštitu potrošača, pojasne i riješe. Nakon donošenja Zakona CEZAP je aktivno učestvovao i učestvuje u njegovoj implementaciji.

Podrška potrošačima

Savjetovalište CEZAP-a je uvijek otvoreno za potrošače gdje možete dobiti pravni savjet i pomoć u rješavanju sporova.

Unaprjeđenje zakonodavstva

CEZAP ima svoje predstavnike u relevantnim radnim tijelima iz oblasti zaštite potrošača, kao i u Savjetu za zaštitu potrošača

Informacije o potrošačkim pravima

Edukacija potrošača je kontinuiran proces na kom CEZAP predano rad od osnivanja. Saznajte više o svojim pravima

Edukacija potrošača je kontinuiran proces na kom CEZAP predano radi. Informišite se o svojim pravima, jer samo informisan potrošač je zaštićen!

Aktivnosti

Pogledajte poslednje aktivnosti CEZAP-a u oblasti zaštite potrošača i njihovih potrošačkih prava

Želite da izvršite reklamaciju?

Saznaj više o pravima koje imate kao potrošač u Crnoj Gori.