Saznajte više o nama

Dosadašnje aktivnosti CEZAP-a

Centar za zaštitu potrošača postoji od 1999.  godine  i čitavo to vrijeme aktivno radi na poboljšanju položaja potrošača u Crnoj Gori, kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija, čiji je osnovni cilj da se bavi svim vidovima zaštite potrošača u Crnoj Gori, prema smjernicama iz rezolucije UN.

Prijavite nepravilnosti u oblastima našeg domena. Saznajte o vašim pravima kao i kolektivnim pravima potrošača.

Dugoročni programi na kojima CEZAP radi su:

Unaprijeđenje zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača

Obrazovanje i informisanje potrošača

Povezivanje sa međunarodnim organizacijama

Podrška i pomoć potrošačima pri rješavanju problema iz oblasti njihovih prava

Šta trebate znati o nama

Centar za zaštitu potrošača postoji od 1999. godine i aktivno radi na poboljšanju njihovog položaja u Crnoj Gori, kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija, čiji je osnovni cilj zaštita potrošača u Crnoj Gori, prema smjernicama iz rezolucije UN.

Unaprijeđenje zakonodavstva

U okviru programa unapređenja zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača CEZAP je napravio prvi i nezaobilazan korak aktivnim učešćem u izradi Predloga Zakona o zaštiti potrošača, i konstantno vršio pritisak na državne organe da se Zakon što prije donese i time mnoga pitanja, koja se odnose na pravnu zaštitu potrošača, pojasne i riješe. Nakon donošenja Zakona CEZAP je aktivno učestvovao i učestvuje u njegovoj implementaciji.

Na osnovu ovog zakona Vlada je usvojila tri nacionalna programa zaštite potrošača (NPZP) sa akcionim planovima realizaceije za periode: 2008-2010; 2010-2012 i 2012-2015. godina u čijim izradama i realizaciji je CEZAP aktivno učestvovao i učestvuje, kao redovan član međusektorske vladine radne grupe, zadužene za izradu i praćenje realizacije programa. U Arbitražnom odboru, tijelu za vansudsko rješavanje sporova, osnovanom na osnovu Zakona o zaštiti potrošača pola članova su predstavnici organizacija za zaštitu potrošača.

Obrazovanje i informisanje potrošača

Obrazovanje i informisanje potrošača je jedan veoma dugotrajan proces i mora mu se prići na jedini mogući način, a to je permanentna edukacija i informisanje po pitanjima koja se odnose na rješavanje problema na koje potrošači nailaze. Na tom poslu CEZAP radi od samog osnivanja kroz različite edukativne kampanje, razne seminare, TV debate, radio emisije, putem tekstova i obavještenja u štampanim medijumima, konferencija za štampu.

Primjera radi navešćemo dvije veće i zapažene edukativno informativne kampanje koje se odnose na aktuelna pitanja iz oblasti prava i ostvarivanja prava potrošača, a to su:

  • Kampanja sprovedena u okviru NVO mreže Akcija koja je trajala šest mjeseci i podržana od USAID-ORT kancelarija Podgorica
  • Velika edukativna kampanja u trajanju od 18 mjeseci podržana od EAR-a

Pored ovih kampanja CEZAP je sprovodio niz aktivnosti vezanih za implementaciju i monitoring Zakona podržanih od strane Instituta za otvoreno društvo.

Povezivanje sa međunarodnim organizacijama

CEZAP je već, po prirodi svog posla, sarađivao sa mnogim evropskim organizacijama koje se bave ovim problemima. Ova saradnja je veoma mnogo pomogla CEZAP-u u njegovom dosadašnjem radu na raznim projektima. Član je Potrošačke Internacionale za zaštitu potrošača (CI- Consumer International) sa sjedištem u Londonu. Ima odličnu saradnju sa regionalnim organizacijama, a posebno sa organizacijama bivših jugoslovenskih republika.

Podrška i pomoć potrošačima pri rješavanju problema iz oblasti njihovih prava. Redovne aktivnost CEZAP-a, odnose se na:

  • Prikupljanje žalbi potrošača
  • Riješavanje žalbi davanjem savjeta potrošačima
  • Riješavanje žalbi direktnim kontaktom CEZAP-a i prodavaca tj. posredovanjnem
  • Upućivanje žalbi odgovarajućim inspekcijama
  • Informisanje medija o aktivnostima CEZAP-a
  • Redovno održavanje i ažuriranje sajta
  • Učestvovanje na seminarima koji se odnose na edukaciju za zaštitu potrošača

Žalbe i prigovori potrošača putem otvorene telefonske linije i putem sajta CEZAP-a analiziraju se i unose u bazu podataka, razvrstavaju na one koje se mogu riješiti putem dogovora između potrošača i prodavca, one u kojima je potrebno posredovanje CEZAP-a i one koje idu u treći stepen obrade, odnosno, bivaju upućene odgovarajućim inspekcijama.

Napominjemo da je saradnja sa inspekcijama izuzetno korektna i konstruktivna, naročito sa Tržišnom, i da je veliki broj prigovora pozitivno riješen, dobrim dijelo, zahvaljujući toj saradnji). Zaštita potrošača je prvenstveno zadatak države ali smatramo da je CEZAP u velikoj mjeri zaslužan za poboljšanje položaja potrošača. Ne mislimo da je stanje zadovoljavajuce, čak je daleko od toga, ali se ozbiljno radi na poboljšanju i rezultati su vidni.

Povjerenje CEZAP-u

U okviru programa unapređenja zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača CEZAP je napravio prvi i nezaobilazan korak aktivnim učešćem u izradi Predloga Zakona o zaštiti potrošača, i konstantno vršio pritisak na državne organe da se Zakon što prije donese i time mnoga pitanja, koja se odnose na pravnu zaštitu potrošača, pojasne i riješe. Nakon donošenja Zakona CEZAP je aktivno učestvovao i učestvuje u njegovoj implementaciji.

Podrška potrošačima

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit nunc quis risusmi.

3,000+ projekata

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit nunc quis risusmi.

Informacije o potrošačkim pravima

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit nunc quis risusmi.

Aktivnosti

Pogledajte poslednje aktivnosti CEZAP-a u oblasti zaštite potrošača i njihovih potrošačkih prava

Želite da izvršite reklamaciju?

Saznaj više o pravima koje imate kao potrošač u Crnoj Gori.