Thematic workshop 05.11.2019

IZVJESTAJ SA TEMATSKE EDUKATIVNE RADIONICE NAMIJENJENE LICIMA SA OŠTEĆENJEM SLUHA

Radionicu je otvorila projektni koordinator Jasna Božović, nakon čega se prisutnima obratila Zagorka Pavićević, pravnica iz Savjeta Slijepih Crne Gore a potom se pristunima obratio ekspert iz oblasti zaštite potrošača Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne ogranizacije potrošača Srbije i član Nacionalnog savjeta za zaštitu potrošača Srbije.

Na početku radionice dat je kratak pregled istraživanja javnog mjenja i stavova osoba sa invaliditetom koje je sprovedeno u okviru projekta „Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti potrošača lica sa invaliditetom“ nakon čega su pristuni učesnici upoznati sa trenutnim pravima potrošača OSI u skladu sa postojećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Koordinator Jasna Božović je istakla da je poznavanja prava OSI od izuzetne važnosti zbog potreba ovih lica za jednakim pristupom robi i uslugama. Zagorka Pavićević upoznala je prisutne sa analizom normativnog okvira koja je izrađena za potrebe ovog projekta.

Prisutni su kao glavne probleme lica sa oštećenjem sluha u oblasti zaštite potrošača, istakli:

  • Nepostojanje senzibiliteta zaposlenih u trgovinama za lica sa oštećenjem sluha te je kao konkretno rješenje ovog problema predloženo organizovanje edukativnih radionica za trgovce i zaposlene u trgovinama radi upoznavanja sa problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju lica sa oštećenjem sluha. Predsjednik udruženja lica sa oštećenjem sluha je istekao da to udruženje postoji od 1947 godine i da ima preko 500 članova i da funkcioniše u 6 opština u Crnoj Gori.
  • U oblasti zaštite zdravlja i prava pacijenata istaknuta je potreba za postojanjem gestovnog tumača u zdravstvenim centrima širom Crne Gore jer su zdravstvene usluge licima sa oštećenjem sluha dostupne ali nisu pristupačne jer ne mogu da čuju a često ne mogu ni da govore. Kao jedno od konkretnih rješenja u ovoj oblasti predložena je identifikacija OSI putem posebnih kartica koje bi davale prioritet u određenim oblastima, posebno u oblasti zdravstvene zaštite i prava pacijenata. Predloženo je pisanje inicijative ili održavanje sastanka sa Zaštitnikom prava pacijenata.
  • Kao jedan od centralnih problema istaknut je nizak iznos tuđe njege i pomoći koji je u Crnoj Gori minimalan, za razliku od zemalja u regionu te je u tom pravcu potrebno jačanje socijalne zaštite prava potrošača lica sa oštećenjem sluha u vidu povećanja ove vrste pomoći kao i zapošljavanje OSI sa oštećenjem sluha radi podizanja nihovog životnog standarda jer je većina njih u stanju socijalne potrebe. Prisutni članovi su istakli da nijedan gluvonijemi nije u radnom odnosu.
  • U oblasti dostupnosti medijskog sadržaja istaknuta je potreba da nacionalni javni servis mora imati više sadržaja koji je prilagođen osobama sa oštećenjem sluha putem gestovnog jezika. Trenutno se emituje 10 minuta dnevno ovakvog programa, a potreba je da taj program traje mnogo duže. U tom pravcu predloženo je pisanje inicijative Nacionalnom javnom servisu i sastanak sa Agencijom za elektronske medije kao i sa predstavnicima Ministarsva za ljudska i manjinska prava na kojima bi se prezentovali navedeni problemi.