MBASE

Projekat „Tvoje pravo je zagarantovano: za efikasniju zaštitu ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor“ sprovodi Centar za zaštitu potrošača u partnerstvu sa NVO „Spona“ iz Berana.

Navedeni projekat je dio projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Crne Gore.

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihove uloge u praćenju i unaprjeđenju nacionalnih politika u oblasti zaštite potrošača u skladu sa pravnom tekovinom EU.

Specifični cilj: Ostvarivanje prava potrošača i njihovih ekonomskih interesa kroz uspostavljanje mehanizama za praćenje rada inspekcijskih organa i promovisanje vansudskog rješavanja sporova.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske komisije, a posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Radi ostvarenja zacrtanih ciljeva, u projektu će biti sprovedeno više aktivnosti od kojih naročito izdvajamo:

  • Izrada web platforme za online pokretanje postupaka vansudskog rješavanja sporova
  • Besplatna pravna pomoć za potrošače u okviru Savjetovališta CEZAP-a i NVO „Spona“
  • Monitoring postupanja inspekcijskih organa po žalbama i izrada izvještaja „Nadoknada štete u slučajevima nesaobraznosti proizvoda – glavni izazovi“
  • Okrugli sto na temu ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije i vještačenja
  • Nacionalna konferencija o vansudskom rješavanju sporova
  • Info karavan za potrošače u sjevernim opštinama

Press konferencija sa predstavljanja projekta

Podgorica, PR pres servis – Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) potpisaće Memorandum o saradnji sa Odborom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova u cilju unapređenja njihovog rješavanja, a biće kreirana i veb platforma za pokretanje postupaka arbitraže, koja će građanima omogućiti da iz udobnosti svog doma prijave eventualna kršenja prava potrošača. To je saopšteno na pres konferenciji CEZAP-a povodom predstavljanja projekta „Tvoje pravo je zagarantovano! – Za efikasniju zaštitu ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor”, koji će biti realizovan u partnerstvu sa nevladinom organizacijom (NVO) „Spona”.

Projektni koordinator CEZAP-a, Željko Tomović, rekao je da bez pravne sigurnosti u svakodnevnom životu nema poštovanja vladavine prava i ljudskih prava, što, kako je istakao, ovaj projekat čini relevantnim za potrebe cijelog društva.

„Ovaj projekat će raditi na tome da prava potrošača budu bolje definisana, u smislu njihovog tumačenja zato što smo imali dosta situacija u kojima smo imali vrlo kreativna tumačenja zakonskih odredbi. Tako da će jedna od projektnih aktivnosti biti komentar Zakona o zaštiti potrošača u dijelu koji se odnosi na prava po osnovu saobraznosti i garancije, ali i dokaznih radnji, kao što je vještačenje, koje po našem mišljenju, još uvijek nije zaživjelo u dovoljnoj mjeri u tim postupcima. Budući da je ovo godina u kojoj će se raditi na novom Zakonu o zaštiti potrošača, očekujemo da će projekat doprinijeti implementaciji boljih rješenja za ove probleme”“, rekao je Tomović.

Pojasnio je da je, drugi vid zaštite koji je prioritetan kada je oblast zaštite potrošača u pitanju, vansusdsko rješavanje sudskih sporova, odnosno arbitražni postupci.

„Iako imamo Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova, osnovan još 2008. godine pri Privrendoj komori Crne Gore, taj mehanizam još uvijek nije zaživio u dovoljnoj mjeri, a razlozi su institucionalni kapaciteti i nedostaci u normativnom okviru, koje smatramo da bi trebalo unaprijediti“, rekao je Tomović.

Najavio je da će u okviru projekta biti potpisan Memorandum o saradnji sa tim Odborom, kako bi bilo unaprijeđeno vansudsko rješavanje sporova, a u okviru kojeg će nastati veb platforma za online pokretanje postupaka arbitraže.

„U okviru projekta će potrošačima biti omogućena besplatna pravna pomoć u okviru savjetovališta, ali i kod partnerske organizacije Spona u Beranama“, kazao je Tomović.

Istakao je da je jedan od ciljeva projekta i da se osnaživanjem kadrovskih kapaciteta OCD doprinese otvaranju Savjetovališta za potrošače i na sjeveru, a samom tim i realizaciji Plana aktivnosti za podizanje zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave iz 2016. godine.

„U okviru projekta će potrošačima biti omogućena besplatna pravna pomoć u okviru savjetovališta, ali i kod partnerske organizacije Spona u Beranama“, kazao je Tomović.