Konsolidovani izvještaj

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE
ZA PRAĆENJE I OBRADU SLUČAJEVA DISKRIMINACIJE

Radna grupa za praćenje i obradu slučajeva diskriminacije lica sa invaliditetom kao potrošača, je osnovana 15.avgusta 2018 godine. Za članove radne grupe imenovani su projektni koordinator Jasna Božović, asistent projektnog kooridinatora iz SSCG Anđela Dragović i dva pravna savjetnika iz SSCG i CEZAP-a Zagorka Pavicević i Irena Korać. Član ovog radnog tijela je bio i Goran Macanović, diplomirani pravnik, izvršni direktor SSCG čije iskustvo, znanje i praksa u oblasti prava osoba sa invaliditetom su značajno doprinijeli radu ovog tima pa je to bio glavni razlog za ovako proširen sastav tima u odnosu na onaj predviđen projektom.

Radni tim se sastajao kvartalno. Na prvom sastanku koji je održan 14. avgusta 2018 godine formiran je radni tim i dogovoreni su zadaci članova radnog tima. Nakon toga sastanci su održavani kvartalno , na svaka tri mjeseca, zaključno sa februarom 2020 godine. Ukupno je održano 7 sastanaka. Sastanci su održani u sledećim terminima

  • 14. avgusta 2018 godine
  • 20. novembra 2018 godine
  • 18. februara 2019 godine
  • 27. maja 2019 godine
  • 26. avgusta 2019
  • 19. novembar 2019
  • 20. februar 2020

Treba napomenuti da je tokom cjelokupne realizacije projekta bilo i dodatnih ad hoc sastanaka lica koja pripadaju ovoj radnoj grupi.

Na sastancima radne grupe se diskutovalo o prijavljenim slučajevima diskriminacije i kršenja prava potrošača osoba sa invaliditetom koji su prijavljeni putem CEZAP-ovg broja 020 244 170 koji je namijenjen za besplatno pravno savjetovanje potrošača kao i putem web platformi www.cezap.org i www.cezap.me

Na incijalnim sastancima koji su održani u okviru ovog projekta sa Ombudsmanom kao i sa prestavnicima Uprave za inspekcijske poslove dogovorena je bliska saradnja i intezivna komunikacija članova projektnog tima i predstavnika ovih organa u vezi sa rješavanjem konkretnih prijavljenih slučajeva kršenja proava potrošača OSI. Rezultat intezivne komunikacije sa predstavnicima Zaštitnika ljudskih prava je potpisani Memorandum o saradnji , prema kojem je dogovoreno da će NVO CEZAP i NVO SSCG u okviru ovog projekta realizovati aktivnosti koje se odnose nastvaranje adekvatnih mehanizama za izvještavanje o slučajevima diskriminacije lica sa invaliditetom u pogledu pristupa dobrima i uslugama, kroz radne grupe, u koje će biti uključeni predstavnici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

NVO CEZAP i NVO SSCG će predstavnike Zaštitnika ljudskih prava i sloboda blagovremeno obavještavati i o svim slučajevima diskriminacije lica sa invaliditetom u oblasti potrošačkih prava, a koji budu prijavljeni putem posebne telefonske linije i web platforine. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda će u okviru svojih nadležnosti, uz saglasnost diskriminisanog lica. preduzeti mjere za zaštitu od diskriminacije, u skladu sa Zakonom o Zaštitniku i Zakonom o zabrani diskriminacijo lica sa invaliditetom.

Za ukupno dvije godine implementacije projekta Upravi za inspekcijske poslove podnijeto je oko 600 prijava zbog kršenja člana 7. Zakona o zaštiti potrošača i člana 14. Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

Inspekcija je u većini slučajeva konstatovala kršenje navedenih zakonskih normi i nalaga trgovcima da iz prometa povuku robu koja nije obilježena Brajovim pismom. Inspekcija je u navedenim slučajevima pokretala prekšajne postupke protiv trgovaca. Podatke o broju ukinutih rješenja Uprave za inspekcijske poslove kao i o broju pokrenutih upravnih postupaka protiv rješenja tržišnih inspektora , radni tim nije uspio da dobije iz razloga što Ministarstvo ekonomije, kao drugostepeni organ u upravnom postupku, koji odlučuje o žalbama na rješenja tržišnih inspektora, nije odgovarao na zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

Kao centralni problemi koji su prijavljivani putem telefona i web adrese pored nepoštovalja Pravilnika o listi proizvoda, načinu isticanja i vrsti objekata u kojima se ističu obavještenja o robi na Brajevom pismu navedeni su: nepristupačnost objekata i površina u javnoj upotrebi te sredstava javnog prevoza koja onemogućavaju samostalno kretanje osoba sa invaliditetom, pa su samim tim i ugrožena njihova potrošača prava. Takođe su prijavljeni slučajevi kršenja prava potrošača OSI u oblasti telekomunikacija, distribucije električne energije , nepristupačnost zdravstvenih usluga, (kršenje prava pacijenata) nepristupačnost bankomata i drugi problem OSI u pristupu robi i uslugama u javnom i privatnom sektoru.

Na sastancima radne grupe od 20.novembra 2018 godine i 18. februara 2019 godine radni tim je diskutovao o modalitetima promocije telefonske linije i web platformi za prijavljivanje slučajeva diskriminacije lica sa invaliditetom kao potrošača. Kao što je dogovoreno tokom početne faze akcije, CEZAP je upravljao telefonom za hotline iz svojih prostorija, budući da je već imao iskustva sa sličnim pružanjem usluga. Pravni savjetnik CEZAP-a svakodnevno je primao pozive u vezi sa pitanjima zaštite potrošača, uključujući i osobe s invaliditetom. S obzirom da u drugoj godini poseban hotline broj nije postao operativan, na kasnijim sastancima radne grupe odlučeno je da se ti rizici umanje pomoću redovnog telefonskog broja. Shodno tome, CEZAP je i na web stranici i platformi naznačio da će se svi pozivi odmah vratiti, tako da osoba koja zove ne mora snositi troškove. Odlučeno je i da web platforma za prijavljivanje slučajeva bude dostupna online u najskorijem roku, u skladu sa potrebama pristupačnosti za osobe s oštećenjima vida, kao i osoba s poteškoćama u kretanju.

Pored pomenutih detalja, prva dva sastanka radne grupe u drugoj godini implementacije projekta (27. maj i 26. avgust 2019 godine) su bila posvećena raspravi i pronalaženju rješenja za pojedinačne slučajeve koje su prijavile osobe sa invaliditetom kao potrošači dok su posljednja dva sastanka radne grupe (19. novembar 2019 i 20.februar 2020 god) bila usresređena na pružanje pomoći monitoring timu u odnosu na primjenu člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije osoba s invaliditetom.

Nalazi i pritužbe koje je primila Radna grupa u potpunosti se podudaraju s rezultatima istraživanja, koje je sprovedeno u period implementacije projekta kao i s relevantnim izvještajima Ombudsmana da javni prijevoz i zdravstvene usluge predstavljaju veliki izazov za život osoba s invaliditetom.

Projektni koordinator
Jasna Božović