Aktivnosti projekta

Predstavljanje projekta

Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) potpisaće Memorandum o saradnji sa Odborom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova u cilju unapređenja njihovog rješavanja, a biće kreirana i veb platforma za pokretanje postupaka arbitraže, koja će građanima omogućiti da iz udobnosti svog doma prijave eventualna kršenja prava potrošača.

To je saopšteno na pres konferenciji CEZAP-a povodom predstavljanja projekta „Tvoje pravo je zagarantovano! – Za efikasniju zaštitu ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor”, koji će biti realizovan u partnerstvu sa nevladinom organizacijom (NVO) „Spona”. Pročitaj više

Nacionalna konferencija o vansudskom rješavanju potrošačkih sporova

Crna Gora ima dobar normativni okvir, kada je zaštita potrošača u pitanju, ali je neophodno uraditi više kako bi se osnažio institut vansudskog rješavanja potrošačkih sporova, ocijenjeno je na Nacionalnoj konferenciji održanoj u Podgorici u okviru projekta “Tvoje pravo je zagarantovano! Za efikasniju zaštitu ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor“. Pročitaj više

Okrugli sto o pravima potrošača po osnovu saobraznosti i garancija

Centar za zaštitu potrošača organizivao je okrugli sto o pravima potrošača po osnovu nesaobraznosti robe i usluga sa ciljem da podstakne dijalog u pravcu unaprjeđenja pravne zaštite potrošača u ovoj oblasti.

Okrugli sto je održan u četvrtak 30.marta 2023. godine u hotelu „Cue“ u Podgorici. Okrugli sto je okupio sve najvažnije stejkholdere u kreiranju i sprovođenju politika zaštite potrošača pa su tako prisustvovali predstavnici Ministarstva eknomskog razvoja i turizma, Uprave za inspekcijske poslove, Privredne komore, Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova, nezavisni eksperti, sudski vještak, trgovci i predstavnici CEZAP-a.

Na okruglom stolu je predstavljen izvještaj o sprovedenom monitoringu primjene relevantnih zakonskih odredbi u ovoj oblasti “Naknada štete u slučajevima nesaobraznosti roba i usluga – glavni izazovi” koji je sproveo Centar za zaštitu potrošača Crne Gore u saradnji sa NVO Spona. Na osnovu podataka prikupljenih od nadležnih institucija i prijava Savjetovalištu za zaštitu potrošača, u izvještaju je konstatovano da su problemi u ostvarivanju prava po osnovu nesaobraznosti i garancije najčešći problemi sa kojim se potrošači susreću u pojedinačnim sporovima. Predstavljajući izvještaj, projektni koordinator CEZAP Željko Tomović naveo je da dostavljeni podaci ukazuju na to da su potrošačke žalbe nadležnim tijelima u većem dijelu osnovane, budući da je 59% žalbi riješeno u korist potrošača. Dobar dio žalbi se rješava i sporazumom između potrošača i trgovca. Međutim, monitoringom je primijećeno da je u svega 5% slučajeva primijenjen institut vještačenja što je premalo budući da je riječ o sporovima u kojim je ključno potpuno utvrditi činjenično stanje kako bi se donijela pravilna odluka u postupku upravno-pravne zaštite potrošača. Pored toga, u izvještaju se problematizuje i neefikasnost druga dva oblika pravne zaštite – sudske i vansudske koje su posve zanemarene u pojedinačnim potrošačkim sporovima. Na kraju su predstavljene i preporuke Nakon predstavljanja izvještaja, prešlo se na diskusiju o ovoj temi i rezultatima monitoringa u kojoj su uzeli učešća predstavnici svih relevantnih institucija, a naročito predstavnici Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva ekonomskog razvoja, sudski vještak, Odbora, kao i nezavisni ekspert Zvezdan Čađenović. Na okruglom stolu su uvaženi uočeni problemi u sprovođenju upravno-pravne zaštite prava potrošača, koji se naročito odnose na institut vještačenja u ovim sporovima, pa je zaključeno da su potrebne određene korekcije u toku i pravilima samog postupka kako bi ga inspektori mogli lakše sprovoditi. U tom smislu, okrugli sto je definisao glavne teme koje će biti predmet rada radne grupe za pripremu novog Zakona o zaštiti potrošača i drugih odgovarajućih akata.

Potrošački Karavan

Obilaskom Andrijevice, Berana i Bijelog Polja, razgovorom sa građanima i dodjelom edukativnog materijala o pravima potrošača, nevladine organizacije “Centar za zaštitu potrošača” (CEZAP) i “Spona” realizovale su aktivnost “Potrošački karavan”.

U periodu od 16 do 18. marta 2023. godine, eksperti CEZAP-a i aktivisti “Spone”, obilazeći pomenute opštine na sjeveru države, imali su priliku da razgovaraju sa zainteresovanim potrošačima koje su informisali o njihovim pravima, kako da ih zaštite, kao i kome mogu da se obrate za stručnu pomoć u zaštiti svojih prava. Osim toga, građanima su podijeljeni pokloni u vidu edukativnog materijala u kojem su obrađena zakonska prava potrošača i njihova zaštita.