CEZAP dobio sudski spor protiv CKB banke: CKB banka povrijedila kolektivna prava potrošača u Crnoj Gori

Podgorica, 19. 1. 2021. godine – Osnovni sud u Podgorici donio je presudu po prvoj kolektivnoj tužbi (tužba za zaštitu kolektivnih interesa potrošača) pokrenutoj u Crnoj Gori, kojom je utvrđeno da je Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (CKB banka) povrijedila čl. 23. st. 2 Zakona o potrošačkim kreditima, čime je ujedno povrijedila kolektivna prava potrošača.

“Utvrđuje se da je tužena povrijedila čl. 23. st. 2 Zakona o potrošačkim kreditima određujući naknadu za prijevremnu otplatu kredita u iznosima od 1%, odnosno 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje, čime je ujedno povrijedila kolektivna prava potrošača. Zabranjuje se tuženoj da u ugovorima koje nudi potrošačima određuje naknadu za prijevremenu otplatu kredita u procentima, zavisno od iznosa kredita, odnosno od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Tuženoj se zabranjuje takvo ili slično postupanje ubuduće, navodi se, između ostalog u presudi Osnovnog suda.

Presuda je donijeta 14. januara 2021. godine, po tužbi koju je Centar za zaštitu potrošača (CEZAP), preko svog punomoćnika – advokata dr Miloša Vukčevića, podnio u januaru 2020. godine. Prema tužbi CEZAP-a, tužena strana – CKB banka je narušila kolektivne interese i prava potrošača (postojećih i potencijalnih klijenata) jer im naknadu za prijevremenu otplatu kredita uvjek naplaćuje u maksimalnom iznosu od 1%, odnosno 0,5%, što je u suprotnosti sa članom 23. st. 2 Zakona o zaštiti potrošača koji propisuje da ta naknada mora biti pravedna i objektivna, te jednaka opravdanim troškovima koje ova banka neposredno ima u vezi sa prijevremenom otplatom kredita.

Sud je u obrazloženju presude, između ostalih važnih elemenata, našao da je tužbeni zahtjev osnovan jer iznos kredita koji se otplaćuje ne smije da bude determinišući kod određivanja visine ove naknade, te da intencija zakonodavca (propisivanjem da predmetna naknada “ne smije” preći 1%, odnosno 0,5% kredita) nije bila da bilo kog potrošača dovede u povoljniji položaj zbog visine iznosa kredita koji otplaćuje (odnosno da dovodi u nepovoljniji položaj potrošače koji su otplaćivali veći iznos kredita), već da zaštiti potrošača od neopravdanih i neobjektivnih troškova u slučaju prijevremene otplate.

Ovakvo postupanje CKB banke je, prema presudi, u suprotnosti sa Zakonom o potrošačkim kreditima i Direktivom EU 2008/48 o ugovorima o potrošačkim kreditima, kao i praksi iz slučajeva koji su se vodili pred Sudom pravde EU.

Na press konferenciji koju je ovim povodom CEZAP organizovao, advokat – punomoćnik CEZAP-a u predmetnoj kolektivnoj tužbi dr Miloš Vukčević, kazao je da je cilj kolektivne tužbe nije naknada materijalne štete i zaštita individualnih prava potrošača, već, kako je pojasnio, zaštita kolektivnih prava potrošača.

„Cilj ove tužbe je da se trgovcu, u ovom slučaju banci, zabrani nezakonito ponašanje ubuduće, i u tome se ogleda značaj ove presude. Postoji više razloga zbog čega je ova presuda značajna. Ona je značajna jer je ovo prva presuda po prvoj kolektivnoj tužbi u Crnoj Gori“, istakao je Vukčević.

Crna Gora je, kako je dodao, jedna od rijetkih država u regionu koja je u okviru svog Zakona o zaštiti potrošača usvojila institut kolektivne zaštite potrošača.

„Sud je u ovoj presudi jasno stavio do znanja da potrošač i trgovac (banka) nisu ravnopravne strane u sporu. Presuda je značajna i zbog toga što je sud jasno stavio do znanja da nije riječ o klasičnom ugovornom obligaciono-pravnom odnosu, nego da je riječ o zaštiti potrošača i da nije riječ o naknadi štete“, rekao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, presuda govori u prilog da Crna Gora nije samo implementirala propise u oblasti zaštite potrošača, donijela i uskladila svoje zakone u oblasti potrošača sa Direktivom i propisima EU, već ih intenzivno primjenjuje.

„Primjera radi, ako imamo dva potrošača koja su potpisala isti ugovor o kreditu, a imaju različite iznose kredita koji treba da otplate, jedan će ako ima prijevremno da otplati deset hiljada eura, platiti 1% to je 100 eura. A drugi koji ima prijevremno da otplati 20 hiljada eura kredita, on će za 1% platiti 200 eura. Postavlja se pitanje zašto potrošač koji prijevremeno otplaćuje veći iznos plaća veću naknadu kad je taj trošak isti“, naveo je Vukčević.

Ocijenio je da je presuda je značajna za Crnu Gori i zbog pregovaračkog poglavlja 28 – Poglavlja o zaštiti potrošača, jer je putem ove presude pokazano da Crna Gora da ne samo da usvaja legislativu koja je usklađena sa propisima EU, nego i njihovi sudovi je intenzivno implementiraju u praksi.

Na pitanje novinara šta očekuju u narednom periodu i očekuju li žalbu tužene strane, Vukčević je kazao da su iz medija čuli da će CKB banka uložiti žalbu na presudu.

„Očekujem da se ova presuda potvrdi, da se tužbeni zahtjev u cjelosti usvoji i da se banci zabrani ovakvo ili slično ponašanje ubuduće, odnosno da joj se zabrani da u ugovorima o potrošačkim kreditima naplaćuje naknade uvijek u maksimalnim iznosima procenata“, istakao je Vukčević.

Pravnik u CEZAP-u Željko Tomović podsjetio je da je Crna Gora jedina zemlja u regionu koja predviđa zaštitu kolektivnih interesa potrošača, kroz sudski postupak i to kroz institut kolektivne tužbe.

„To je institut koji je preuzet iz pravne tekovine EU i koji u našem zakonodavstvu postoji od 2014. godine“, pojasnio je Tomović

CEZAP je, kako je istakao, početkom prošle godine pokrenuo dva postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača, korisnika finansijskih usluga.

„Prvi postupak je pokrenut protiv Erste banke radi nezakonite naplate zatvaranja transakcionog računa i gašenja platnih kartica. Ovaj postupak je okončan prije podnošenja tužbe, jer je banka prihvatila upozorenje koje je CEZAP uputio. Drugi postupak je pokrenut protiv CKB banke radi nezakonite naplate naknade za prijevremenu otplatu kredita. CKB nije prihvatila upozorenje CEZAP-a, nakon čega je uslijedilo podnošenje kolektivne tužbe“, kazao je Tomović.